21 Sty '19

Rola menedżera w przedsiębiorstwie

Rola menedżera w przedsiębiorstwie

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr inż. Dominiki Woźny


Otoczenie współczesnych organizacji charakteryzuje się dużym stopniem zmienności oraz niepewności. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem (menedżerowie) codziennie stawiają czoła różnym wyzwaniom, podejmują wiele decyzji, zmagają się z problemami organizacyjnymi. Menedżer w przedsiębiorstwie pełni różne role – rozumie się przez nie pewne oczekiwane społecznie sposoby zachowania. Role te są najczęściej wynikiem istnienia pewnych wzorców postępowania, funkcjonujących wewnątrz przedsiębiorstwa. Wiążą się zatem z określoną pozycją danej osoby w strukturze organizacyjne.

W celu poznania opinii pracowników przedsiębiorstwa odzieżowego X na temat roli menedżera w przedsiębiorstwie, dla potrzeb pracy licencjackiej, przeprowadzono własne badanie ankietowe wśród 100 pracowników tej firmy. Respondenci byli w zróżnicowanym wieku. 62% badanych stanowili mężczyźni. Kwestionariusz ankiety składał się z 13 pytań (w tym 3 metryczkowe). W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie główne wyniki własnego badania ankietowego.

W opinii zdecydowanej większości ankietowanych, menedżer powinien posiadać wizję (62%) i być zaangażowany w działania (61%). Prawie połowa respondentów (48%) zadeklarowała, że osoba na stanowisku menedżera powinna być kompetentna.

Pozostałe istotne cechy, jakimi powinien odznaczać się menedżer to, zdaniem ankietowanych: udzielanie wsparcia (36%), wiara w innych ludzi (31%), wewnętrzne zmotywowanie (25%), gotowość do udzielania pomocy (19%), delegowanie zadań (17%) oraz troskliwość (12%). Według ankietowanych, największym wyzwaniem biznesowym dla współczesnych menedżerów jest przetrwanie przedsiębiorstwa w warunkach zmieniającego się rynku (75%). 40% badanych uważa, iż takim wyzwaniem jest spełnianie oczekiwań właścicieli firm i udziałowców, 31% respondentów stwierdziło, że najważniejsza jest kontrola jakości. Ponadto ankietowani wskazywali na zwiększanie zysków (29%) oraz codzienną obsługę klienta (15%).

Ponad połowa badanych stwierdziła, że kluczowe umiejętności potrzebne do sprostania wymienionym wyzwaniom biznesowym to umiejętności podejmowania decyzji (58%) i umiejętności rozwiązywania problemów (53%). Nieco mniej osób wskazało na umiejętności komunikacyjne (45%) oraz umiejętności strategiczne (40%). Co 20 ankietowany wskazał na umiejętności techniczne.

W opinii badanych pracowników najważniejszym dla lidera czynnikiem potrzebnym do odniesienia sukcesu jest w pierwszej kolejności wyczucie (37%). Na drugim miejscu znalazło się słuchanie (30%). Wyjaśnianie przyczyn to kolejny wskazywany przez ankietowanych czynnik (18%). Najmniej osób wskazało na dzielenie się informacjami (15%).

W opinii ankietowanych najistotniejszymi cechami menedżerów są zdolności interpersonalne (70%). 1/5 respondentów (20%) stwierdziła, że jest to doświadczenie, a według 10% najważniejsza jest wiedza merytoryczna. Zdaniem połowy respondentów od menedżera najbardziej oczekuje się umiejętności myślenia w szerszej perspektywie (holistycznego). Według 1/4 ankietowanych są to umiejętności techniczne oraz interpersonalne. Taka sama liczba osób wskazała na umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych.

W opinii 70% ankietowanych wciągu ostatniej dekady rola menedżera uległa ewolucji. 22% badanych nie wie, czy tak się stało. Z kolei 8% stwierdziło, że taka ewolucja nie miała miejsca. Zdaniem większości badanych pracowników (66%) bycie menedżerem powoduje zdobycie wyższego statusu społecznego. 30% badanych uważa, że tak nie jest. 4% nie wie, czy bycie menedżerem powoduje zdobycie wyższego statusu społecznego.
3/4 respondentów jest zdania, że nie ma różnicy w sposobie kierowania menedżerów-kobiet i menedżerów–mężczyzn. 12% ankietowanych zadeklarowała, że mężczyźni są lepszymi menedżerami niż kobiety, a 8% respondentów było przeciwnego zdania. 5% nie ma zdania na ten temat.

Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego potwierdziły przekonanie o uniwersalności pracy menedżera, w której potrzebne są liczne kompetencje i umiejętności, różniące się w zależności od danej sytuacji, a także od specyfiki przedsiębiorstwa.

Menedżer pełni różne role w przedsiębiorstwie, w tym: informacyjną, interpersonalną oraz decyzyjną. Ponadto profesjonalna praca menedżera otwartego na kreatywnie przedsięwzięcia, wpływa na konkurencyjność danego przedsiębiorstwa. Rezultatem tego jest konieczność szerokiego, interdyscyplinarnego kształcenia przyszłych menedżerów, aby w sposób efektywny i sprawny zarządzali całym przedsiębiorstwem.

Autor: Marta Dymacz


czerwiec2020-2
Szukaj
Multis Multum

Multis Multum to magazyn studencki tworzony przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości pod nadzorem:

Redaktor Naczelna – mgr Aneta Idzik-Nowak

Adiustator – dr inż. Dominika Woźny  

Kontakt: a.idzik@wszib.edu.pl

Gdzie możesz nas czytać?

Multis Multum to bezpłatny kwartalnik dostępny na terenie uczelni WSZiB przy Al. Kijowskiej 14 w Krakowie.